Mijn favorieten

financiering en subsidie bij monumenten

Nieuwe regeling instanhoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten (19 december 2018)

Om bewoonde monumenten in goede staat te houden komt er een subsidie woonhuismonumenten. Voorheen was sprake van fiscale aftrek. Door de wijziging kan een kwaliteitstoets worden ingevoerd. Door zo’n toets gaat het geld naar waar het voor bedoeld is: onderhoud van monumentale onderdelen van monumenten.
 

Schilderwerk, dakherstel, kozijnen herstellen

Met de subsidie kunnen bewoners onderhoud deels financieren, zoals schilderwerk, goten en regenpijpen repareren, dakherstel, voegen repareren, kozijnen herstellen en de fundering repareren. Eigenaren kunnen elk jaar na afloop van het onderhoud subsidie aanvragen. De bijdrage bij deze regeling is 38 procent van het subsidiabel bedrag.
 

Niet-woonhuizen

Daarnaast krijgen rijksmonumenten zoals molens, forten en kastelen meer subsidie voor het onderhoud. Eigenaren ontvangen vanaf 2019 een bijdrage van 60 procent voor monumentaal onderhoud. Nu is dat 50 procent. De verhoging naar 60 procent geldt uitsluitend voor nieuwe aanvragen die vanaf 2019 worden ingediend. Lopende subsidieaanvragen houden het percentage van 50 procent subsidie.
 

Simpel en laagdrempelig

De wijzigingen zijn opgesteld na vele gesprekken met deskundigen, organisaties en private eigenaren van monumenten. Mede door hun inbreng blijft de aanvraag door monumentenbewoners simpel en laagdrempelig.
 
 

Kan ik een lening of subsidie krijgen voor onderhoud van mijn monument?

U kunt van de overheid financiële ondersteuning krijgen voor het onderhoud van uw monument. Dit kan een subsidie of een lening zijn. Of u hiervoor in aanmerking komt is afhankelijk van het soort monument dat u bezit.
 

Instandhoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten

Op dinsdag 18 december 2018 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel Wet fiscale maatregel rijksmonumenten. Dit wetsvoorstel regelt de afschaffing van de fiscale aftrek voor eigenaren van rijksmonumenten per 1 januari 2019.
 
De mogelijkheid om onderhoudskosten voor  rijksmonumenten van de belasting af te trekken komt daarmee per 1 januari 2019 te vervallen. Vanaf 1 januari 2019 is er een vervangende subsidieregeling beschikbaar voor particuliere eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie: de Instandhoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten. Op de website Cultureelerfgoed.nl staat meer informatie over de vervangende subsidieregeling.
 

Lening voor rijksmonumentaal woonhuis

Als u eigenaar bent van een rijksmonumentaal woonhuis, komt u in aanmerking voor een lening met lage rente: de Restauratiefonds-hypotheek. De rente van de Restauratiefonds-hypotheek ligt 5% onder de marktrente (met een minimum van 1,0% rente). Hoe u deze kunt aanvragen en wat de voorwaarden zijn, staat op de website van het Restauratiefonds.
 

Lening voor energiebesparende maatregelen

Neemt u meteen energiebesparende maatregelen tijdens de restauratie? Dan kunt u de Duurzame Monumenten-Lening aanvragen. Deze lening is bedoeld voor eigenaar-bewoners en VvE’s van rijksmonumentale woningen en/of appartementen. Voor de restauratie en de energiebesparende maatregelen regelt u 1 financiering bij het Restauratiefonds, tegen dezelfde rente. Lees ook alle voorwaarden van de Duurzame Monumenten-Lening op de website van het Restauratiefonds.
 

Subsidie en lening voor overige rijksmonumenten

Bent u eigenaar van een rijksmonument dat geen woonhuis is? Zoals een klooster, molen of vuurtoren? Dan kunt u subsidie aanvragen. Voor deze rijksmonumenten en ook voor archeologische rijksmonumenten is er de instandhoudingssubsidie. De subsidie is bedoeld om het rijksmonument in goede staat te houden. De overheid keert deze subsidie over een periode van 6 jaar uit. Het Rijk draagt maximaal 60% bij aan de uitvoering van een 6-jarig instandhoudingsplan. U kunt de subsidie aanvragen bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Als eigenaar van een rijksmonument dat geen woonhuis is, kunt u ook een lening krijgen van het Restauratiefonds. In sommige gevallen kunt u in aanmerking komen voor een Restauratiefondshypotheek. Wilt u minimaal € 300.000 lenen? Dan kunt u in aanmerking komen voor de Restauratiefondsplus-hypotheek. Als u een Restauratiefondshypotheek of een Restauratiefondsplus- hypotheek wil aanvragen, mag u geen instandhoudingssubsidie aanvragen. U mag niet zowel een instandhoudingssubsidie als een lening hebben voor dezelfde werkzaamheden. Met de Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten kunnen eigenaren een monument een andere functie geven. Bijvoorbeeld een kerk verbouwen tot winkel.
 

Lening voor gemeentelijk of provinciaal monument

Voor het onderhouden of restaureren van een provinciaal of gemeentelijk monument, kunt u een financiering aanvragen. Dit kan bij het Nationaal Restauratiefonds. Het Nationaal Restauratiefonds ondersteunt eigenaren die een monument willen onderhouden, restaureren, herbestemmen, verduurzamen of kopen. Het Nationaal Restauratiefonds helpt ook bij het aanvragen van financieringen van provincies of gemeenten.  


Lening voor nieuwe functie kerk

Kerken kunnen voor meer functies worden gebruikt als ze worden aangepast met extra faciliteiten. Zo kunnen ze bijvoorbeeld worden gebruikt als concertzaal als er toiletten of een keuken worden geplaatst. Als uw kerk een rijksmonument is, kunt u een lening met lage rente aanvragen om noodzakelijke aanpassingen te bekostigen: de Kerken Nevenfunctie-lening. Als uw kerk een rijksmonument is, kunt u ook in aanmerking komen voor een instandhoudingssubsidie. Het is niet mogelijk om voor dezelfde aanpassing zowel een lening als een subsidie te krijgen.
 

Meer informatie: