Disclaimer

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, waarbij Redres de Erfgoedexpert (hierna te noemen: Redres de Bouwkunstmakelaar) streeft naar het geven van correcte en actuele informatie. Aan de informatie op de website van Redres de Bouwkunstmakelaar kunnen geen rechten ontleend worden. Indien er vragen zijn over de inhoud van de website, neem dan contact met ons op. Redres de Bouwkunstmakelaar aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die verband houdt met het gebruik van deze website of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te raadplegen. Redres de Bouwkunstmakelaar is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen of websites die verwijzen naar deze website.
 
Auteursrecht
Redres de Bouwkunstmakelaar behoudt zich het auteursrecht op deze website voor. Uitsluitend met toestemming en uitdrukkelijke bronvermelding van Redres de Bouwkunstmakelaar is het toegestaan de informatie op deze website geheel of gedeeltelijk op enigerlei wijze over te nemen en/of te verspreiden.
 
Aansprakelijkheid
Het is echter mogelijk dat de inhoud van deze site verouderd, incompleet en/of incorrect is. Aan de inhoud van deze internetsite kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Redres de Bouwkunstmakelaar kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie op redres.nl
 
Intellectuele eigendomsrechten
Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie op redres.nl, waaronder mede begrepen maar niet beperkt tot de materialen, foto's, illustraties, namen, logo's, merken en andere onderscheidingstekens behoren toe aan Redres de Bouwkunstmakelaar of eventuele licentiegevers. Het beschikbaar stellen van deze informatie houdt geen licentie in voor het verveelvoudigen en/of verspreiden van deze informatie. Dergelijke handelingen zijn niet toegestaan zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Redres de Bouwkunstmakelaar, behoudens ingeval van wettelijk toelaatbare handelingen zoals het printen en downloaden van informatie op deze website voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.
 
Informatieverstrekking en prospectussen
Onze prospectussen worden met de meest grote zorgvuldigheid samengesteld. Aan eventuele onjuistheden kunnen geen rechten worden ontleend. Prijswijzigingen en/of drukfouten voorbehouden. Alle prijzen zijn "Kosten Koper" tenzij anders vermeld. De prospectus van de desbetreffende objecten is geen contractstuk en maakt geen onderdeel uit van de contractuele verkoopdocumentatie tenzij anders vermeld. Aan de inhoud ervan kunnen geen rechten worden ontleend. De genoemde afmetingen op de website of de digitale brochures voldoen niet aan de NEN 2580 tenzij uitdrukkelijk vermeld en voorzien van een meetrapport.
 
Biedingen en onderhandelingen
Onze aanbiedingen geschieden geheel vrijblijvend en dienen derhalve te worden beschouwd als een uitnodiging tot het doen van een bod en/of om in onderhandeling te treden.
 
Asbest en ouderdomsclausule
Houdt u als koper er rekening mee dat in oudere woningen, op zichtbare en niet zichtbare plaatsen, asbest verwerkt kan zijn. Bij oudere woningen dient u er als koper verder rekening mee te houden dat de eisen die aan de bouwkundige kwaliteit gesteld mogen worden aanzienlijk lager kunnen liggen dan bij nieuwe woningen. In de concept koopovereenkomst wordt standaard een ouderdomsclausule opgenomen, wat betekent dat de eisen die aan de bouwkwaliteit gesteld mogen worden aanzienlijk lager liggen dan bij nieuwe woningen. Tenzij verkoper de kwaliteit ervan heeft gegarandeerd, staat hij/zij niet in voor o.a. de vloeren, de leidingen voor electriciteit, water, gas, de riolering en de afwezigheid van doorslaand of optrekkend vocht. Bouwkundige gebreken worden, voor zover aanwezig, niet geacht belemmerend te werken op het woongebruik. Wij raden u aan hier nader onderzoek naar te laten verrichten. Het is verstandig uw eigen makelaar mee te nemen en/of de woning bouwkundig te laten keuren.
 
Aanvraagformulieren website
Indien er een contact-, aanmeld- of informatieformulier via de website wordt verstuurt, dan worden de gegevens samen met de technische kenmerken bewaard zolang als naar de aard van het formulier en van het bericht nodig of redelijk is voor de volledige beantwoording, afhandeling en/of verantwoording naar aanleiding van het bericht. Voor nieuwsbriefaanmeldingen geldt dat de hierbij opgeslagen e-mailadressen gebruikt worden voor het automatisch versturen van de nieuwsbrief en niet worden doorgegeven aan derden. Uitschrijven voor de nieuwsbrief is te allen tijde mogelijk via de desbetreffende link in de nieuwsbrief.

Voor het bijhouden van de statistieken op de website van Redres de Bouwkunstmakelaar wordt er gebruik gemaakt van Google Analytics. Google kan hiervoor cookies plaatsen en lezen op uw computer, tevens kan Google web beacons gebruiken. Mocht hier bezwaar tegen zijn dan kan men het gebruik van cookies in de browser uitschakelen.
 
Links en doorverwijzingen
Het is mogelijk dat via de internetsite van Redres de Bouwkunstmakelaar toegang wordt geboden tot internetsites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. Redres de Bouwkunstmakelaar kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze internetsites en/of pagina's. Redres de Bouwkunstmakelaar is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen of websites die verwijzen naar deze website.
 
Oneigenlijk gebruik
Op het moment dat er naar oordeel van Redres de Bouwkunstmakelaar sprake is van misbruik of oneigenlijk gebruik van onze faciliteiten, dan kan Redres de Bouwkunstmakelaar bepaalde ip-nummers en/of e-mailadressen voor bepaalde of onbepaalde duur de toegang ontzeggen. Bij vormen van misbruik waarbij derden in hun belangen worden geschaad, kan Redres de erfgoedexpert de betreffende gegevens aan deze derden ter beschikking stellen. Bij misbruik kan Redres de Bouwkunstmakelaar pogingen ondernemen om de gegevens tot uw persoon te herleiden, of om aangifte te kunnen doen dan wel u in rechte te kunnen aanspreken.

Redres de Bouwkunstmakelaar stelt gegevens ter beschikking wanneer dit door de autoriteiten wordt verplicht. Indien er vragen zijn of wanneer u een verzoek heeft dan kunt u hierover contact met ons opnemen.  Indien er vragen zijn of wanneer u een verzoek heeft dan kunt u hierover contact met ons opnemen.

Redres de Bouwkunstmakelaar verwerkt (verzamelt, gebruikt, bewaart, verstrekt en vernietigt) persoonsgegevens. Hierbij neemt Redres de Bouwkunstmakelaar de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in acht. Persoonsgegevens worden door Redres de Bouwkunstmakelaar alleen verwerkt ten behoeve van de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn bestemd of daarmee verenigbare doeleinden.
 
Recht op vergetelheid
Via ons contactformulier kunt u een verzoek indienen met betrekking tot het recht op vergetelheid. Omdat u in onze database mogelijk voorkomt met verschillende NAW-gegevens vragen wij u zoveel mogelijk informatie met ons te delen om een zo volledig mogelijke verwijdering mogelijk te maken. Vermeld in ieder geval uw telefoonnummer(s) en uw e-mailadres(sen), het komt regelmatig voor dat er meerdere e-mailadressen van u aanwezig zijn in onze database.