natuurschoonwet

Expertise

REDRES. DE RENTMEESTER

Mocht u een landgoed bezitten en deze willen rangschikken onder de Natuurschoonwet. Of heeft u een landgoed dat u wil verkopen? Neem contact met ons op, wij informeren u graag over de mogelijkheden.

Aan de slag

NATUURSCHOONWET (NSW) 1928

Rangschikken als landgoed
In Nederland liggen veel landgoederen met een oorspronkelijk historisch karakter. De overheid wil helpen deze in stand te houden; ze vormen immers een wezenlijk onderdeel van het natuurschoon. Bent u eigenaar, vruchtgebruiker of erfpachter van een landgoed. Dan kunt u uw onroerende zaak als landgoed laten rangschikken onder de Natuurschoonwet (NSW) 1928.

 

Fiscale faciliteiten
Dat betekent dat u een beroep kunt doen op verschillende fiscale faciliteiten. Dankzij de fiscale faciliteiten die aan u worden verleend, kunt u uw landgoed en dus het natuurschoon makkelijker in stand houden. Uw onroerende zaak moet aan bepaalde voorwaarden voldoen om als landgoed gerangschikt te worden.

Dit is een perceel van minstens 5 hectare, aaneengesloten, of een (deel van een) historische buitenplaats die minimaal 1 hectare groot is. Onder bepaalde voorwaarden is een onroerende zaak van minder dan 5 hectare ook een NSW-landgoed.

 

Landgoed of historische buitenplaats
Het landgoed is (eventueel met een ander landgoed) een aaneengesloten gebied van minimaal 5 hectare, een uitzondering hierop zijn historische buitenplaatsen. Het landgoed bestaat voor minstens 30% uit houtopstanden (bos) of natuurterreinen, een combinatie van beide is ook mogelijk.

Als het landgoed minder dan 5 hectare groot is, is het – onder voorwaarden – mogelijk deze gezamenlijk te rangschikken met een aangrenzend landgoed. Dit kan in de vorm van een samenwerk-rangschikking of een aanleunrangschikking. Maar, als het gaat om een historische buitenplaats van minimaal 1 hectare of een deel daarvan, is dat ook voldoende.

De rangschikking onder de Natuurschoonwet 1928 betekent dat het landgoed voor de Belastingdienst als landgoed geldt. U kunt extra fiscale tegemoetkomingen krijgen als u uw landgoed openstelt voor het publiek.

 

Voordelen Natuurschoonwet 1928
Het betrokken ministerie beschrijft een NSW-landgoed als volgt: “Een landgoed is een, in Nederland gelegen, geheel of gedeeltelijk met bossen of andere houtopstanden bezette onroerende zaak. Daaronder begrepen dat waarop een buitenplaats of andere, bij het karakter van het landgoed passende, opstallen voorkomen, voor zover het blijven voortbestaan van die onroerende zaak in zijn karakteristieke verschijningsvorm voor het behoud van het natuurschoon wenselijk is". 

De NSW biedt veel maatschappelijke voordelen, de allerbelangrijkste is de instandhouding van vele prachtige buitenplaatsen, landgoederen en natuurgebieden. Dit wordt mede gerealiseerd door de eigenaren van NSW-landgoederen een aantal fiscale voordelen te beiden.

De vijf voordelen worden hiernaast kort toegelicht. 

Voordeel 1: Schenk- en erfbelasting
De faciliteit voor de schenk- en erfbelasting maakt onderscheid tussen opengestelde en niet opengestelde landgoederen. Voor opengestelde landgoederen wordt de waarde waarover de heffing van schenk- en erfbelasting plaatsvindt op € 0 gesteld. Opengestelde landgoederen zijn dus volledig vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Over niet-opengestelde landgoederen wordt schenk- en erfbelasting geheven over de helft van de (relatief lage bestemmings-) waarde. Om deze voordelen definitief te verkrijgen moet het verkregen landgoed gedurende 25 jaar gerangschikt blijven en gedurende 25 jaar in bezit worden gehouden door de verkrijger(s).


 
Voordeel 2: Inkomstenbelasting
In de inkomstenbelasting wordt ook rekening gehouden met de NSW. Zo wordt onbebouwde grond 100% vrijgesteld voor de heffing van de inkomstenbelasting in box III. Er hoeft geen inkomstenbelasting betaald te worden over de waarde van onbebouwde grond als deze gerangschikt is onder de NSW. Als de eigen woning gerangschikt is onder de NSW, dan wordt rekening gehouden met een lagere WOZ-waarde, waardoor de belaste inkomsten uit de eigen woning ook lager zullen uitvallen.


 
Voordeel 3: Vennootschapsbelasting
Als een NSW-landgoed in een B.V. is ingebracht, kan aanspraak worden gemaakt op een volledige vrijstelling voor de vennootschapsbelasting. Om aanspraak op deze vrijstelling te mogen maken, moeten de werkzaamheden van de B.V. echter hoofdzakelijk bestaan uit instandhouding van het landgoed. Ook mogen de overige werkzaamheden van de B.V. niet aangemerkt worden als het drijven van een onderneming.


 
Voordeel 4: Overdrachtbelasting
Voor de overdrachtsbelasting geldt een 100% vrijstelling. Een voorwaarde is echter wel dat het landgoed gedurende 25 jaar NSW gerangschikt moet blijven. Wordt er niet aan deze voorwaarde voldaan, wordt de volledige claim alsnog ingevorderd.


 
Voordeel 5: Wet WOZ
Voor gerangschikte landgoederen zijn speciale regelingen opgenomen in de Wet WOZ. NSW-landgoederen hebben een lagere (bestemmings-) waarde in het economisch verkeer, omdat er een instandhoudingsverplichting gedurende vijfentwintig jaar op rust. Dit wil zeggen dat het landgoed gedurende 25 jaar gerangschikt moet blijven onder de NSW en de natuur in stand gehouden moet worden. Door deze instandhoudingsplicht wordt een landgoed lager gewaardeerd. Deze lagere waardering voor de Wet WOZ werkt door naar andere belastingen zoals de inkomstenbelasting, de onroerende zaakbelasting en de waterschapsbelasting omdat daarvoor de belasting wordt geheven op basis van de WOZ-waarde.

 

 

 

VOORWAARDEN

Een historische buitenplaats is een landgoed met een tuin of park van vóór 1900 waarvan de eerste aanleg van tuin of park nog herkenbaar aanwezig is. De buitenplaats als complex – of ten minste één van de onderdelen daarvan – is een Rijksmonument. Het Rijksmonument hoeft niet het hoofdgebouw van de buitenplaats te zijn, het kan ook een bijgebouw of een andere opstal zijn die tot de buitenplaats behoort.

Wilt u het landgoed laten aanmerken als een voor het publiek opengesteld NSW-landgoed? Dan moet het landgoed aan bepaalde voorwaarden voldoen: Er zijn vrij toegankelijke en begaanbare wegen en paden voor wandelaars. Deze wegen en paden mogen bestaan uit gemarkeerde beloopbare groenstroken en perceelsranden.

Het landgoed is over het algemeen het hele jaar dagelijks toegankelijk van zonsopkomst tot zonsondergang. De openstelling is voor het publiek duidelijk waarneembaar aangegeven met borden. De borden zijn bij de toegangswegen tot het landgoed geplaatst.

Als het NSW-landgoed is opengesteld voor publiek, kunt u in sommige gevallen delen van het landgoed afsluiten voor publiek. Delen kunnen tijdelijk of permanent voor het publiek zijn afgesloten door natuurwetenschappelijke of cultuurhistorische waarden ervan. De naaste omgeving van huizen of boerderijen kunt u voor publiek afsluiten voor bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Voor de jacht mag u uw landgoed maximaal 7 dagen per jaar voor het publiek afsluiten

Contact

WE HELPEN U GRAAG

Uw bericht is naar ons verzonden. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Er is iets mis gegaan met het versturen van het formulier.
Controleer of u alle velden (goed) heeft ingevoerd en probeer het nog een keer.

Persoonlijke gegevens

recaptcha
reCAPTCHA
PrivacyTerms